Home Калкулатори Термодинамични свойства на вода и пара
Български (България)English (United Kingdom)

Термодинамични свойства на вода и пара ПДФ Печат Е-мейл

Термодинамични свойства на вода и пара.


Въведете един или повече параметри:

Налягане: p= bar Температура: T= °C
Енталпия: h= kJ/kg Ентропия: s= kJ/(kg·°K)
Плътност: ρ= kg/m³ Парна фракция: x=


p=0 bar ➔ T=0 °C ➔ фаза: Недефинирана
Величина ... Стойност Ед.мярка
Температура
Налягане
Енталпия
Специфичен обем
Плътност
Специфична ентропия
Специфична вътрешна енергия
Специфичен изобарен топлинен капацитет
Специфичен изохорен топлинен капацитет
Скорост на звука
Динамичен вискозитет
Вискозитетът не е част от IAPWS Steam IF97. Използвани са уравненията от "Revised Release on the IAPWS Formulation 1985 for the Viscosity of Ordinary Water Substance", 2003.
Вискозитетът в смесената област (4) е интерполиран съобразно плътността. Това е само приближение, тъй като той съществува в две фази.
Число на Прандл , изчислено като: Cp*μ/Тc
Капа
Топлопроводимост
Ревизирано съобщение на IAPS Формули 1985 за топлопроводимост на обикновена водна субстанция (IAPWS 1998 г.)
Повърхностно напрежение
IAPWS Съобщение за Повърхностно Напрежение на обикновена водна субстанция, Септември 1994
Парна фракция
Обемна парна фракция
Забележете, че Оемната парна фракция е много чувствителна. Обемът на парата е около 1000 пъти по-голям от Обема на течността и поради затова Обемната парна фракция се приближава до пара IF-97