Home Справочник Мерки и теглилки Международна система за мерки - СИ (основни единици)
Български (България)English (United Kingdom)

Международна система за мерки - СИ (основни единици)

Международна система за мерки - СИ

ОСНОВНИ МЕРКИ

 • Дължина : метър ( m )
  Метърът е дължината на 1 650 763,73 дължини на вълната във вакуум на излъчване, съответстващо на прехода между нива 2P10 и 5d5 на атом Криптон 86.
 • Маса : килограм ( kg )
  Килограмът е масата на парче от сплав от Платина / Индий,  съхранявана в "Международното Бюро по Мерки и Теглилки" (BIPM) в гр.Севр - Франция.
 • Време : секунда (s)
  Секундата е времето на 9 192 770 периода на излъчването при преход между двете нива на основно състояние на атом Цезий 133.
 • Интензитет на електически ток : ампер (A)
  Амперът е интензитета на постоянен електрически ток, който преминава по два праволинейни успоредни проводника, с безкрайна дължина, отстоящи на 1 метър един от друг във вакуум, създаващи сила 2x10-7 нютона ( 0,000 0002 N ) на всеки метър дължина.
 • Термодинамична температура : келвин ( K)
  Келвинът 1/273,15 част от термодинамичната температура на тройната точка на водата.
 • Количество вещество : мол ( mol)
  Молът е количеството вещество на система, съдържаща толкова елементарни единици, колкото са атомите, които се съдържат в 0,012 килограма Въглерод 12. Когато се използва мол, елементарните единици трябва да бъдат специфицирани; те могат да бъдат атоми, молекули, йони, електрони, други частици или специфицирани групи от такива частици.
 • Интензитет на светлината: кандела (cd )
  Канделата е интензитета на излъчването в перпендикулярна поскока, излъчвано от 1/600 000 от квадратния метър на груба, абсолютно черна повърхност при точката на топене на Платина под налягане 101 325 нютона на квадратен метър.