Home Справочник Мерки и теглилки Международна система за мерки - СИ (допълнителни единици)
Български (България)English (United Kingdom)

Международна система за мерки - СИ (допълнителни единици)

Международна система за мерки - СИ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРКИ

  • Мярка за равнинен ъгъл : радиан ( rad)
    Радианът е равнинен ъгъл формиран от два радиуса, които отрязват дъга от окръжност, имаща същата дължина на радиуса.
  • Мярка за пространствен ъгъл : стерадиан (sr)
    Стерадианът е пространствен ъгъл, с връх - центъра на сфера, който  определя площ, равна на квадрата на радиуса на повърхността на сферата.

ПРОИЗВОДНИ МЕРКИ

Физическа веиличина
Мерки Изразяване
Име Символ в други мерки SI
в основни мерки SI
Честота херц Hz s-1
Сила нютон N m·kg·s-2
Налягане и напрегнатост паскал Pa N·m² m-1·kg·s-2
Енергия, работа, количество топлина
джаул J N·m m²·kg·s-2
Мощност (механична, топлинна, електическа) ват W J·s-1 m²·kg·s-3
Количество електричество, електричен заряд кулон C A·s
Напрежение, електрически потенциал
волт V W·A-1 m²·kg·s-3·A-1
Електрическо съпротивление
ом Ω V·A-1 m²·kg·s-3·A-2
Електрическа проводимост
Сименс S A·V-1 m-2·kg-1·s³·A²
Елетрически капацитет
фарад F C·V-1 m²·kg-1·s4·A²
Магнитен поток
вебер Wb V·s m²·kg·s-2·A-1
Магнитна индукция
тесла T Wb·m-2 kg·s-2·A-1
Електическа индукция
хенри H Wb·A-1 m²·kg·s-2·A-2
Светлинен поток
лумен lm cd·sr
Осветеност лукс lx lm·m² cd·sr·m-2
Активност бекерел Bq s-1
Погълната доза
грей Gy J·kg-1 m²·s-2