Home Справочник Мерки и теглилки Мерни единици за електрическо и магнитно поле
Български (България)English (United Kingdom)

Мерни единици за електрическо и магнитно поле
Величина Единица Символ Преизчисляване
бълг. межд.
Работа и енергия Джаул Дж J -
Мощност Ват Вт W -
Плътност на енергийния поток Ват/м 2 вт/м 2 W/м 2 -
Напрегнатост на електрично поле Волт/м В/м V/m -
Магнитен поток Вебер Вб Wb 1 Wb = 10 8 Mx
*Максуел Мкс Mx 1 Mx = 10 -8 Wb
Магнитна индукция Тесла Тл T 1 T = Wb/m 2 = 10 4 Gs
Вебер/м 2 Вб/м 2 Wb/m 2 1 Wb/m 2 = T = 10 4 Gs
*Гаус Гс Gs 1 Gs =10 -4 T(Wb/m 2 )
*гама - g 1 g= 1 nT = 10 -9 T
Индуктивност *Хенри Хн H 1 H = Wb/A
Напрегнатост на магнитно поле Ампер/м A/м A/m 1 A/m =1,256.10 -2
*Оерщед 1 Oе = 79,58 A/m

* - извънсистемна единица