Home Справочник Наситена и прегрята пара IAPWS-IF97 свойства на вода и пара
Български (България)English (United Kingdom)

IAPWS-IF97 свойства на вода и пара

Термодинамични и транспортни свойства на вода и пара

Величини

Означение Величина Ед. мярка
T Температура K
p Налягане MPa
h Енталпия kJ/kg
v Специфичен обем
m³/kg
rho Плътност kg/m³
s Специфична ентропия
kJ/(kg·°K)
u Специфична вътрешна енергия
kJ/kg
Cp Специфичен изобарен топлинен капацитет
kJ/(kg·°K)
Cv Специфичен изохорен топлинен капацитет kJ/(kg·°K)
w Скорост на звука
m/s
my Динамичен вискоззитет Pa·s
pr Число на Прандл
kappa Капа
tc Топлопроводимост W/(m·°K)
st Повърхностно напрежжение
N/m
x Парна фракция (0-1) -
vx Обемна Парна фракция (0-1) -

.

Функции

Температура (T)

Функция Параметри Резултат Описание
Tsat_p p T Температура на насищане, като функция на налягането
Tsat_s s T Температура на насищане, като функция на ентропията
T_ph p, h T Температура, като функция на налягане и енталпия
T_ps p, s T Температура, като функция на налягане и ентропия
T_hs h, s T Температура, като функция на енталпия и ентропия

Налягане (p)

Функция Параметри Резултат Описание
psat_T T p Налягане на насищне, като функция на температурата
psat_s s p Налягане на насищне, като функция на ентропията
p_hs h, s p Налягане, като функция на енталпията и ентропията
p_hrho h, rho p Налягане, като функция на енталпията и плътността. Много неточна за твърдотелната област на водата, тъй като тя е почти несвиваема!

Енталпия (h)

Функция Параметри Резултат Описание
hV_p p h Енталпия на насищане пара, като функция на налягането
hL_p p h Енталпия на насищане течна фаза, като функция на налягането
hV_T T h Енталпия на насищане пара, като функция на температурата
hL_T T h Енталпия на насищане течна фаза, като функция на температурата
h_pT p, T h Енталпия, като функция на налягането и температурата
h_ps p, s h Енталпия, като функция на налягането и ентропията
h_px p, x h Енталпия, като функция на налягането и парната фракция
h_Tx T, x h Енталпия, като функция на температурата и парната фракциа
h_prho p, rho h Енталпия, като функция на налягането и плътността. Наблюдава се за ниски температури (течност) това уравнение има две решения (не важи!)

Специфичен Обем (v)

Функция Параметри Резултат Описание
vV_p p v Обем на наситена пара, като функция на налягането
vL_p p v Обем на насищане - течна фракция, като функция на налягането
vV_T T v Обем на наситена пара, като функция на температурата
vL_T T v Обем на насищане - течна фракция, като функция на температурата
v_pT p, T v Специфичен обем, като функция на налягането и температурата
v_ph p, h v Специфичен обем, като функция на налягането и енталпията
v_ps p, s v Специфичен обем, като функция на налягането и ентропията

Плътнст (rho)

Функция Параметри Резултат Описание
rhoV_p p rho Плътност на наситена пара, като функция на налягането
rhoL_p p rho Плътност на наситщане - течна фракция, като функция на налягането
rhoL_T T rho Плътност на наситена пара, като функция на температурата
rhoV_T T rho Плътност на наситщане - течна фракция, като функция на температурата
rho_pT p, T rho Плътност, като функция на налягането и температурата
rho_ph p, h rho Плътност, като функция на налягането и енталпията
rho_ps p, s rho Плътност, като функция на налягането и ентропията

Специфична Ентропия (s)

Функция Параметри Резултат Описание
sV_p p s Ентропияна наситена пара, като функция на налягането
sL_p p s Ентропия на насищане - течна фаза, като функция на налягането
sV_T T s Ентропияна наситена пара, като функция на температурата
sL_T T s Ентропия на насищане - течна фаза, като функция на температурата
s_pT p, T s Специфична ентропия, като функция на налягането и температурата (Връща енталпия на наситена пара при смесено състояние)
s_ph p, h s Специфична ентропия, като функция на налягането и енталпията

Специфична Вътрешна Енергия (u)

Функция Параметри Резултат Описание
uV_p p u Saturated vapour internal energy
uL_p p u Saturated liquid internal energy
uV_T T u Saturated vapour internal energy
uL_T T u Saturated liquid internal energy
u_pT p, T u Specific internal energy as a function of pressure and temperature
u_ph p, h u Specific internal energy as a function of pressure and enthalpy
u_ps p, s u Specific internal energy as a function of pressure and entropy

Специфичен Изобарен Топлинен Капацитет (Cp)

Функция Параметри Резултат Описание
CpV_p p Cp Saturated vapour heat capacity
CpL_p p Cp Saturated liquid heat capacity
CpV_T T Cp Saturated vapour heat capacity
CpL_T T Cp Saturated liquid heat capacity
Cp_pT p, T Cp Specific isobaric heat capacity as a function of pressure and temperature
Cp_ph p, h Cp Specific isobaric heat capacity as a function of pressure and enthalpy
Cp_ps p, s Cp Specific isobaric heat capacity as a function of pressure and entropy

СпецифиченИзохорен Топлинен Капацитет (Cv)

Функция Параметри Резултат Описание
CvV_p p Cv Saturated vapour isochoric heat capacity
CvL_p p Cv Saturated liquid isochoric heat capacity
CvV_T T Cv Saturated vapour isochoric heat capacity
CvL_T T Cv Saturated liquid isochoric heat capacity
Cv_pT p, T Cv Specific isochoric heat capacity as a function of pressure and temperature
Cv_ph p, h Cv Specific isochoric heat capacity as a function of pressure and enthalpy
Cv_ps p, s Cv Specific isochoric heat capacity as a function of pressure and entropy

Скорост на звука

Функция Параметри Резултат Описание
wV_p p w Saturated vapour speed of sound
wL_p p w Saturated liquid speed of sound
wV_T T w Saturated vapour speed of sound
wL_T T w Saturated liquid speed of sound
w_pT p, T w Speed of sound as a function of pressure and temperature
w_ph p, h w Speed of sound as a function of pressure and enthalpy
w_ps p, s w Speed of sound as a function of pressure and entropy

Динамичен Вискозитет

Функция Параметри Резултат Описание
my_pT p, T my Viscosity as a function of pressure and temperature
my_ph p, h my Viscosity as a function of pressure and enthalpy
my_ps p, s my Viscosity as a function of pressure and entropy

Число на Прандл

Функция Параметри Резултат Описание
Pr_pT p, T

Pr_ph p, h

Капа Cp/Cv

Функция Параметри Резултат Описание
Kappa_pT p, T

Kappa_ph p, h

Повърхностно Напрежение

Функция Параметри Резултат Описание
st_t T st Surface tension for two phase water/steam as a function of T
st_p p st Surface tension for two phase water/steam as a function of p

Топлопроводимост

Функция Параметри Резултат Описание
tcL_p p tc Saturated vapour thermal conductivity
tcV_p p tc Saturated liquid thermal conductivity
tcL_T T tc Saturated vapour thermal conductivity
tcV_T T tc Saturated liquid thermal conductivity
tc_pT p, T tc Thermal conductivity as a function of pressure and temperature
tc_ph p, h tc Thermal conductivity as a function of pressure and enthalpy
tc_hs h, s tc Thermal conductivity as a function of enthalpy and entropy

Парна Фракция

Функция Параметри Резултат Описание
x_ph p, h x Vapour fraction as a function of pressure and enthalpy
x_ps p, s x Vapour fraction as a function of pressure and entropy

Обемна Парна Фракция

Функция Параметри Резултат Описание
vx_ph p, h vx Vapour volume fraction as a function of pressure and enthalpy
vx_ps p, s vx Vapour volume fraction as a function of pressure and entropy